KFUK-KFUM Tanum - Tunheim

1. Tanum KFUK-KFUM er forpliktet på Guds ord og Den Norske Kirkes bekjennelse og har til
formål å fremme levende kristendom. Foreningen ønsker å utvikle og ta ansvar for det hele
mennesket med ånd, sjel og kropp og vil utfordre til aktiv tjeneste i kirke og samfunn lokalt,
nasjonalt og internasjonalt.

2. Tanum KFUK-KFUM er tilsluttet Norges KFUK-KFUM og Vestfold og Telemark krets av
samme. Gjennom denne ti1knytningen er alle kvinnelige, respektive mannlige, medlemmer
samtidig medlemmer i særforbundene av Norges KFUK og Norges KFUM samt
verdensforbundene av KFUK (YWCA) og KFUM (YMCA).

3. I arbeidet med å oppfylle foreningens formål kan det opprettes avdelinger og grupper
organisert etter særskilte aktiviteter og/eller aldersgrupper. Enhver arbeidsgren i foreningen
skal ha en ansvarlig leder som har underskrevet KFUK-KFUM’s ledererklæring. Medlem i
foreningen kan enhver bli som melder seg inn hos en av foreningens ledere og som betaler
den fastsatte kontingenten.

4. Foreningen ledes av et styre som består av leder og minst to kvinner og to menn. Det velges
i tillegg varamedlemmer for hver ordinære styreplass, med samme kjønnsfordeling. Styret
kan konstituere seg i arbeidsutvalg og utnevne underutvalg etter behov. Foreningens
styremedlemmer skal kunne underskrive KFUK-KFUM’s ledererklæring. Foreningsstyret
kalles sammen av lederen så ofte denne finner det nødvendig, minst to ganger pr. halvår,
eller når et flertall av styremedlemmene ber om det. Styret er beslutningsdyktig når minst
2/3 er til stede

5. Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet skal holdes ordinært en gang pr. år
innen 15. mars. Årsmøtet skal kunngjøres minst 6 uker før møtedato og sakspapirer skal
være tilgjengelig minst 2 uker før møtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være
styret skriftlig i hende senest 4 uker før årsmøtet. De samme prosedyrer gjelder for
ekstraordinære generalforsamlinger. Stemmerett har alle medlemmer over 14 år som har
betalt sin kontingent for foregående år (årsmøteperioden). Medlemmer av de ulike gruppene
er medlemmer av foreningen.

tunheim .org Side 3 av 22

6. Årsmøtet skal behandle disse sakene:
1. Konstituering:
a. Ordstyrer (utenom styret)
b. Referent
c. 2 Protokollskrivere
d. tellekorps
2. Årsberetning for foreningen m/arbeidsgrener 3. Revidert årsregnskap
4. Årsplan for styrets arbeid
5. Budsjett
6. Valg
a. Leder
b. Styremedlemmer og varamedlemmer.
c. Revisor
d Valgkomitémedlem
7. Innkomne forslag
7. Foreningens valgkomité består av tre medlemmer hvor begge kjønn skal være representert.
Medlemmene velges for tre år, ett medlem velges nytt hvert år.
8. Leder av styret velges for ett år. Styremedlemmer velges for to år, med halvparten på valg
for hvert år. Styret kan hente en kasserer utenom styret. I slike tilfeller har kasserer møterett,
– ikke stemmerett.
9. Det er styrets ansvar at det hvert år avholdes minst en felles ledersamling for foreningens
styre og en minst en leder for hver arbeidsgren, faste komiteer og utvalg. På den felles
ledersamlingen skal det gis anledning til å drøfte ledersituasjonen i foreningen og enhetenes
aktiviteter og det kan diskuteres eventuelle felles aktiviteter. Ledersamlingen kan ikke fatte
bindene vedtak for arbeidsgrenene.
10. Det er ikke tillatt med bruk av alkohol eller noen annen form for rusmidler ved foreningens
arrangementer.

11. Hvis foreningen oppløses, utmeldes, utelukkes eller av noen annen grunn skilles fra Norges
KFUK-KFUM, skal foreningens eiendeler disponeres av kretsstyret.

12. Forslag til endringer i disse reglene kan enhver stemmeberettiget medlem fremme skriftlig
overfor styre og årsmøtet. Til gyldig beslutning om endring kreves minst 2/3 flertall av
årsmøtet og forbundsstyrets godkjenning. Beslutning om opp1øsning eller utmelding som
nevnt i paragraf 10. krever 2/3 flertall på to etterfølgende årsmøter.