KFUK-KFUM Tanum - Tunheim

Loppemarked

Loppemarkedet vårt på Tunheim blei en flott opplevelse. Venner og kjente av Tunheim som hadde anledning mobiliserte. Vi blei rista sammen som et stort team. Over 60 personer I sving. Og det var en fryd å se hvordan alt glei sømløst når maskineriet startet opp. Alle visste hva de skulle gjøre, folk tok ansvar og alle gjestene; de fra bygda og de tilreisende,  fikk en flott opplevelse I sommervarmen. Folk koste seg og vi følte at vi blei satt pris på.

Heilt på slutten igår skulle Ellen selge en liten vase til en elder herre. “2 kroner koster den” sa Ellen. Han betalte med en 500-lapp og sa: “ Dere kan beholde resten”.

Vi fikk inn en god slump med penger til arbeidet vårt – men kanskje viktigst var det sosiale. Å oppleve fellleskapet.

Til slutt må jeg få takke alle men spesielt Loppegeneralen Kjetil for en fantastisk innsats.

Avlyser årets høstbasar

Hei alle Tunheim-venner!
Vi må dessverre avlyse huskomiteens basar den 7/11, på grunn av smittevernhensyn. Vi ser fram til å kunne samles på Tunheim som før, og sender i mellomtiden ut varme tanker til alle dere som er glad i Tunheim.
Hvis du ønsker å gi oss litt støtte, så er vi svært takknemlig for alle små og store bidrag. De faste utgiftene tar ikke karantene, og vi bytter ut råtne vinduer og kledning ved speiderrommet i høst. Bruk gjerne Vipps 517130 eller kontonummer 2510.09.56651 På forhånd: Tusen hjertelig takk!
All honnør til huskomiteen, som gjør en kjempeinnsats for holde huset vårt i tipp topp stand!
Varm hilsen fra hovedstyret

Gospelino

Vi øver på Tunheim hver Mandag fra kl. 1700 til kl. 1830

Er du mellom 9 og 12 år så er du hjertlig velkommen i Gospelino

Sosialt, opptredner, mat, familiemiddager og mye mer.

Foreningsvedtekter

Sist revidert i årsmøtet 3. mars, 2010

1. Tanum KFUK-KFUM er forpliktet på Guds ord og Den Norske Kirkes bekjennelse og har til
formål å fremme levende kristendom. Foreningen ønsker å utvikle og ta ansvar for det hele
mennesket med ånd, sjel og kropp og vil utfordre til aktiv tjeneste i kirke og samfunn lokalt,
nasjonalt og internasjonalt.

2. Tanum KFUK-KFUM er tilsluttet Norges KFUK-KFUM og Vestfold og Telemark krets av
samme. Gjennom denne ti1knytningen er alle kvinnelige, respektive mannlige, medlemmer
samtidig medlemmer i særforbundene av Norges KFUK og Norges KFUM samt
verdensforbundene av KFUK (YWCA) og KFUM (YMCA).

3. I arbeidet med å oppfylle foreningens formål kan det opprettes avdelinger og grupper
organisert etter særskilte aktiviteter og/eller aldersgrupper. Enhver arbeidsgren i foreningen
skal ha en ansvarlig leder som har underskrevet KFUK-KFUM’s ledererklæring. Medlem i
foreningen kan enhver bli som melder seg inn hos en av foreningens ledere og som betaler
den fastsatte kontingenten.

4. Foreningen ledes av et styre som består av leder og minst to kvinner og to menn. Det velges
i tillegg varamedlemmer for hver ordinære styreplass, med samme kjønnsfordeling. Styret
kan konstituere seg i arbeidsutvalg og utnevne underutvalg etter behov. Foreningens
styremedlemmer skal kunne underskrive KFUK-KFUM’s ledererklæring. Foreningsstyret
kalles sammen av lederen så ofte denne finner det nødvendig, minst to ganger pr. halvår,
eller når et flertall av styremedlemmene ber om det. Styret er beslutningsdyktig når minst
2/3 er til stede

5. Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet skal holdes ordinært en gang pr. år
innen 15. mars. Årsmøtet skal kunngjøres minst 6 uker før møtedato og sakspapirer skal
være tilgjengelig minst 2 uker før møtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være
styret skriftlig i hende senest 4 uker før årsmøtet. De samme prosedyrer gjelder for
ekstraordinære generalforsamlinger. Stemmerett har alle medlemmer over 14 år som har
betalt sin kontingent for foregående år (årsmøteperioden). Medlemmer av de ulike gruppene
er medlemmer av foreningen.

tunheim .org Side 3 av 22

6. Årsmøtet skal behandle disse sakene:
1. Konstituering:
a. Ordstyrer (utenom styret)
b. Referent
c. 2 Protokollskrivere
d. tellekorps
2. Årsberetning for foreningen m/arbeidsgrener 3. Revidert årsregnskap
4. Årsplan for styrets arbeid
5. Budsjett
6. Valg
a. Leder
b. Styremedlemmer og varamedlemmer.
c. Revisor
d Valgkomitémedlem
7. Innkomne forslag
7. Foreningens valgkomité består av tre medlemmer hvor begge kjønn skal være representert.
Medlemmene velges for tre år, ett medlem velges nytt hvert år.
8. Leder av styret velges for ett år. Styremedlemmer velges for to år, med halvparten på valg
for hvert år. Styret kan hente en kasserer utenom styret. I slike tilfeller har kasserer møterett,
– ikke stemmerett.
9. Det er styrets ansvar at det hvert år avholdes minst en felles ledersamling for foreningens
styre og en minst en leder for hver arbeidsgren, faste komiteer og utvalg. På den felles
ledersamlingen skal det gis anledning til å drøfte ledersituasjonen i foreningen og enhetenes
aktiviteter og det kan diskuteres eventuelle felles aktiviteter. Ledersamlingen kan ikke fatte
bindene vedtak for arbeidsgrenene.
10. Det er ikke tillatt med bruk av alkohol eller noen annen form for rusmidler ved foreningens
arrangementer.

11. Hvis foreningen oppløses, utmeldes, utelukkes eller av noen annen grunn skilles fra Norges
KFUK-KFUM, skal foreningens eiendeler disponeres av kretsstyret.

12. Forslag til endringer i disse reglene kan enhver stemmeberettiget medlem fremme skriftlig
overfor styre og årsmøtet. Til gyldig beslutning om endring kreves minst 2/3 flertall av
årsmøtet og forbundsstyrets godkjenning. Beslutning om opp1øsning eller utmelding som
nevnt i paragraf 10. krever 2/3 flertall på to etterfølgende årsmøter.

Korona informasjon (Covid-19)

Retningslinjer for smittevern ved Tunheim

Oppdatert 14.08.2020

 1. Smittevern generelt:
  Vi følger til enhver tid råd og pålegg som kommer fra myndighetene (Regjeringen, FHI, mattilsynet). Derfor tar vi forbehold om at tiltak kan bli endret fortløpende. Hovedprinsipper:
  • Bli hjemme dersom du føler deg syk eller har lette symptomer
  • Ha god håndhygiene
  • Hold god avstand og unngå fysisk kontakt
  • Unngå unødig berøring av inventar og utstyr
 2. Smitteforebyggende tiltak:
  • Minimum 1 m avstand mellom personer som ikke er i
  samme husstand. Denne regelen vil legge begrensning
  på maks antall tilstedeværende.
  • Ansvarlig for samling / arrangement må lage en oversikt
  over personer som er til stede, og ta vare på denne. (Med
  navn og telefonnummer)
  • Det vil være Antibac ved begge inngangsdører og på
  kjøkkenet. De ansvarlige må i tillegg ha med egen antibac
  til bruk på sine samlinger.
  • Det oppfordres til å bruke kun toalett i gangen i 1. Etg.
  • Etter bruk av huset, må de ansvarlige gå over alle
  dørhåndtak som er i bruk, med desinfiserende middel, samt vaske over toalett og håndvask i 1. etasje. Utstyr til dette vil være tilgjengelig på huset.
  • Ved arrangement med mange deltakere, må inngang og utgang organiseres, slik at det ikke blir trengsel ved utgangsdørene.
 3. Matservering:
  Matservering bør begrenses til et minimum, og følge disse retningslinjene:
  • Det kan ikke brukes serveringsfat som sendes fra person til person.
  • Serveringsbestikk, kaffekanner o.l. kan ikke gå fra person til person. Det må være en person som betjener slike redskap.
  • Når man skal bruke kopper og tallerkener, kjøres hele skuffen gjennom oppvaskmaskinen. Gjelder også det som ikke har vært i bruk, men har blitt tatt ut av skapet.

Tanum KFUK-KFUM Tunheim

Vi er en frivillig organisasjon som står under Norges KFUK/KFUM. Vi jobber for hele mennesket.

På tunheim finner du alltid et tilbud som kan passe for deg. Her har vi diverse kor og band som virker igjennom hverdagen. For de minste har vi miniklubben, ett hakk over finner vi Gospelino, over der har vi speider, tensing og StYrK og hakket over det igjen har vi tunklang. I tillegg til alt dette er det en rekke andre foreninger som virker på huset. Her burde det være noe for en hver smak.
Følg med på denne siden og vær oppdatert på hva vi kan tilby til deg.